BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Bốn nơi Ðộng tâm


Lumbini - Hồ nơi Ðức Bồ Tát đản sanh

Lumbini - Trụ đá của vua Asoka

Bodh-Gaya - Nơi Bồ Tát thành đạo

Bodh-Gaya - Bảo tháp

Cội bồ đề nơi Đức Phật Thành Đạo
(Photo: Tỳ khưu Giác Chánh, 2004)

Sarnath - Nơi Ðức Phật chuyển Pháp Luân

Sarnath - Nơi độ 5 anh em Ngài Kiều Trần Như

Kusinara - Nơi Ðức Phật nhập Niết bàn

Kusinara - Chùa Niết bàn

Source: Tỳ khưu Indacanda (Nguyệt Thiên), 2002

Xá lợi Phật, Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ, Delhi
(Được tìm thấy vào năm 1898, tại tháp thờ xá lợi, làng Piprahwa, thành Kapilavastu - Ca-tỳ-la-vệ)


 Hành Hương Xứ Phật
Phạm Kim Khánh, 1998


Hoa Long Thọ


Đền Maha-Devi, Lumbini, Nepal


Chùa Maha-Bodhi, Bodh-Gaya

Tượng Phật bên trong chùa Maha-Bodhi

Sarnath

Sarnath

Kusinara - Chùa Niết Bàn

Tượng Phật bên trong chùa Niết Bàn

Kỳ Viên - Jetavana

Núi Linh Thứu (Gijjhakuta)

Trên đỉnh núi Linh Thứu

Sông Hằng (Gange)

Sông Hằng (Gange)

Chân thành cám ơn Bác Phạm Kim Khánh đã gửi tặng các ảnh vi tính
(Bình Anson, 06-2004)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 27-11-2005