BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tu viện Abhayagiri
Abhayagiri Buddhist Monastery

16201 Tomki Road
Redwood Valley, CA 95470. USA

Phone: 707-485-1630
Fax: 707-485-7948


Sources: Vương Đình Trí (06-2005) & Tu viện Abhayagiri ( http://www.abhayagiri.org )


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 27-06-2005