BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Vàng Bạc
(Wat Preah Keo Morokat)

Sothearos Boulevard, Phnom Penh. Cambodia


Source: Binh Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 05-03-2007