BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ladakh
Ladakh Buddhist Vihar

Bela Road, Delhi 54, India


Đại lễ Tam Hợp Vesakha 2549 & Lễ Xuất Gia Gieo Duyên

Source: Ven. Liễu Pháp (06-2005)


Đại lễ Tam Hợp Vesakha 2550 (TL. 2006)

Source: Ven. Liễu Pháp (05-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-05-2006