BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Buddhist Maha Vihara

123 Jalan Berhala, Brickfields
50470 Kuala Lumpur, Malaysia


Hòa thượng K. Sri Dhammananda
(1919-2006)

   Tang lễ Ngài Hòa thượng Dhammananda:

Source: Internet (09-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 05-09-2006