BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tăng Y trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy


Chư Tăng Ni Thái Lan: 

Chư Tăng Ni Miến Điện:

Chư Tăng Ni Tích Lan:

 Source: www.buddhanet.net 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 23-11-2005